Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose. (asmenims su sunkia negalia)

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose (toliau – integrali pagalba) organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato integralios pagalbos paslaugų organizavimo, teikimo reikalavimus, paslaugų teikėjus, gavėjus ir jų pareigas, paslaugų teikimo trukmę, sustabdymą, nutraukimą, paslaugų sąrašą, mokėjimą už suteiktas paslaugas ir jų finansavimą, kontrolę ir ginčų nagrinėjimą.

  1. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais: Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis Socialinės globos normomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu“, Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu“, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais integralios pagalbos paslaugų teikimą.
  2. Integralią pagalbą organizuoja, koordinuoja ir teikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro (toliau – Centras) Socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose skyrius.
  3. Integrali pagalba organizuojama ir teikiama vadovaujantis šiais principais:

4.1. prieinamumo – integrali pagalba organizuojama ir teikiama taip, kad būtų užtikrintas šių paslaugų teikimo asmeniui prieinamumas – kuo arčiau jo gyvenamosios vietos (asmens namuose);

4.2. tinkamumo – turi būti užtikrinta socialinės globos kokybė ir efektyvumas. Asmeniui skiriamos ir teikiamos tokios socialinės globos paslaugos, kurios atitiktų asmens interesus ir nustatytus poreikius;

4.3. bendradarbiavimo – socialinės globos paslaugų organizavimas ir teikimas turi būti pagrįstas įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių ir specialistų, šeimos, bendruomenės, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba, siekiant tinkamų, kokybiškų ir prieinamų asmenims socialinės globos paslaugų;

4.4. kompleksiškumo –  socialinė globa asmeniui turi būti nustatoma kompleksiškai, įvertinant asmens, jo šeimos galimybes ir derinant su kitomis socialinės paramos ir sveikatos apsaugos formomis;

4.5. saugumo – asmeniui, jo šeimai turi būti užtikrintas kvalifikuotas socialinės globos teikimas bei saugus socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų darbas;

4.6. komandos – tai socialinio darbo ir kitų specialistų susitelkimas – tenkinti asmens socialinės globos poreikius, jų prieinamumą, panaudojant savo profesines žinias ir įgūdžius bei dalijantis atsakomybe už suteiktas paslaugas.

 

 

 

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2021 17 vasario