Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmens namuose. 

  • Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, vadovaudamasis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais.
  • Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis šeimas konsultuoja (individualiai ir grupėmis), tarpininkauja, teikia šeimai jos situacijos gerinimui reikalingą informaciją ir žinias, ugdo pozityvios tėvystės ir socialinius įgūdžius, skatina glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą, motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo, nesmurtinio elgesio mokymo, priklausomybių ligų gydymo ir kitose prevencinėse programose.
  • Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti ir, esant poreikiui, palydėti į jas.
  • Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ar pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku. Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei savivaldybėje.
  • Siekiant užtikrinti laiku teikiamą pagalbą šeimoms, kai šeimos nariai dieną dirba, vaikai lanko ugdymo ar kitas įstaigas, socialinis darbuotojas darbui su šeimomis dirba nustatytu kitu nei savivaldybės administracijos darbo laiku, t. y., kitas darbo pradžios ir pabaigos laikas ar taikoma suminė darbo laiko apskaita.
  • Šeimai, auginančiai vaiką iki 12 mėn. ar vaiką su negalia iki 36 mėn., bus skiriamas individualios priežiūros darbuotojas (socialinių darbuotojų padėjėjas). Vienas individualios priežiūros darbuotojas gali dirbti su keturiomis šeimomis po dvi valandas per dieną arba po keturias valandas per dieną kas dvi dienas. Individualios priežiūros darbuotojas šeimoje ugdys socialinius įgūdžius, padės šeimai buityje, stiprins tėvystės įgūdžius.
  • Paslauga teikiama pagal poreikį.

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2023 17 sausio