Asmens dalyvumo lygio ir individualios pagalbos poreikio vertinimas

Asmens individualios pagalbos ir dalyvumo lygio nustatymo tvarka

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos keičiasi negalios vertinimas, negalia bus vertinama pagal naują modelį – negalią ir individualios pagalbos poreikį vertins bei pagalbos teikimo koordinavimą atliks asmens su negalia teisių apsaugos agentūra.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. A1-640/V-1048 „ Dėl dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ asmens dalyvumo lygį ir individualios pagalbos poreikį nustato Asmens su negalia teisių agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vertinant senatvės pensijos amžių sukakusio asmens dalyvumo lygį, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro socialinis darbuotojas per 10 darbo dienų užpildo Individualios pagalbos poreikio klausimyną, kuriame įvertinamas asmens individualios pagalbos poreikis įvairiose asmens gyvenimo srityse bei aplinkos veiksnių įtaka asmens savarankiškumui.

Klausimynas susideda iš 2 dalių; pirma dalis pildoma remiantis dalyvumo lygiui nustatyti pateiktais dokumentais ir asmens pateikta informacija. Antroje klausimyno dalyje pateikti klausimai susiję su kasdiene asmens veikla. Ši klausimyno dalis vertinama balais. Vertinamos šios veiklos sritys – pažinimas, judėjimas, savipriežiūra, bendravimas ir kasdienė veikla, dalyvavimas, aplinkos veiksniai. Socialinis darbuotojas sprendžia dėl klausimyno pildymo laiko ir informuoja asmenį. Senatvės  pensijos amžių sulaukęs asmuo dėl klausimyno pildymo atvyksta į socialinių paslaugų šeimai centrą. Jeigu besikreipiantis asmuo yra gulintis ligonis, klausimynas pildomas asmens namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena.

Pensinio amžiaus sulaukusio asmens individualios pagalbos poreikį vertina ir pagalbos planą sudaro Asmens su negalia Agentūra.

 

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 630 68 956), el. p. svdcentras@gmail.com

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2024 2 sausio