Asmens (šeimos) poreikių vertinimas

Dėl asmens savarankiškumo vertinimo kasdieninėje veikloje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-368/V-754 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530„ Dėl specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2019 m. liepos 1 d., Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną pildo ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildyti įgaliotos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro vyriausioji socialinė darbuotoja Rita Vaserienė ir socialinė darbuotoja Stasė Mikštienė.

Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.

Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipiasi į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas (Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras) informuoja asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.

Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir savivaldybės (Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras) atsiųstą užpildytą klausimyną.

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com.

Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas

Vadovaujantis  Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu  Nr. T9-68 ,,Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2018 m. balandžio 26 d. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia transporto paslaugas asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų. Gauti transporto paslaugas turi teisę Skuodo rajone gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą piliečiai. Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

 • gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į gydytojų konsultacinę komisiją ar neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;
 • planines ambulatorines hemodializės procedūras;
 • techninės pagalbos priemonių pristatymui į namus ar grąžinimui į Centrą;
 • socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
 • neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms vykti į įvairius renginius.

Transporto paslaugomis gali naudotis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:

 • neįgalūs asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo ar proto negalią ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
 • neįgalūs vaikai su fizine, proto ar kompleksine negalia;
 • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo ar proto negalią;
 • asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais ( 30-35 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo ar proto negalią;
 • asmenys, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo ar proto negalią;
 • asmenims, kuriems nenustatytas darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis, po operacijų, patyrusiems traumų, susižalojimų ar kitų sveikatos sutrikimų.
 • Asmenys, kuriuos reikia parvežti į namus iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo priėmimo skyriaus pagal gydytojų pranešimą ar asmens prašymą;
 • Skuodo rajono neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos;
 • Centro paslaugų gavėjai 9 socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai, vaikai su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia, smurtą patyrę asmenys ir jų šeimos).

Asmuo, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pateikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Prie prašymo- paraiškos pateikiami šie dokumentai pasas arba tapatybės kortelė, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas, vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai ( siuntimas), pažyma apie asmens  (šeimos) pajamas už tris mėnesius. Asmeniui, sutikus mokėti visą transporto paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

Mokėjimas už transporto paslaugas:

 • Už suteiktas transporto paslaugas (asmenys) šeimos moka šiais atvejais: kai patys negali pasiimti ar grąžinti iš Centro (-ui) techninių pagalbos priemonių; transporto paslaugos kaina- 0,32 Eur. už kilometrą.
 • Kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 2 iki 3 VRP- 0,05 Eur. už kilometrą;
 • Kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 3 iki 4 VRP – 0,10 Eur. už kilometrą;
 • Kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 4 VRP ir daugiau- 0,16 Eur. Už kilometrą.
 • Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos už suteiktas transporto paslaugas moka 0 16 Eur. už kilometrą.

Skuodo rajono ribose transporto paslaugos neįgaliems asmenims teikiamos nemokamai.

Transporto paslaugas pageidaujantis gauti asmuo privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, laiką, maršrutą, lydintį asmenį, asmens (šeimos) pajamas. Transporto paslaugomis pasinaudojęs asmuo privalo per 5 darbo dienas po paslaugos suteikimo susimokėti už suteiktas paslaugas.

 

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262,  8630 68 956 ;el. p. svdcentras@gmail.com.

 

 

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro socialinė darbuotoja Stasė Mikštienė. Poreikis nustatomas, kai dėl paslaugų gavimo į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių kreipiasi Skuodo miesto gyventojas arba kai paslaugas gaunančiam asmeniui pasikeitė sveikatos būklė ir gaunamų paslaugų nebepakanka. Asmens  poreikis integralios pagalbos paslaugoms nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius. Socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Pildoma Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. a1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo“, 1 priedas. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros nepakanka, atliekamas socialinės globos poreikio nustatymas.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis metodikomis per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus. Socialinis darbuotojas išvadas bei asmens bylos dokumentus pateikia Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos  skyriaus vyriausiajam specialistui. Socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, gaunančio socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

Dėl informacijos galima kreiptis į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą adresu Šatrijos g. 3-2, Skuodas, tel. (8 440) 52 262, el. p. svdcentras@gmail.com.

 

Dalintis

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2020 8 rugsėjo