Globos centro veikla

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams budintiems globotojams bei ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

• Budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
• Paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
• Bendradarbiaujant su VTAS išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
• Individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
• Pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
• Pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
• Bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
• Tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
• Atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
• Budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
• Globos, įvaikinimo viešinimas;
• Metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Globos centro TVARKOS APRAŠAS

Vaiko globos organizavimo nuostatai

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGŲ BUDINČIAM GLOBOTOJUI, GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), ŠEIMYNOS DALYVIUI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Globos centro veiklos finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Komisijos darbo reglamentas

Paslaugos teikiamos pagal poreikį.

Darbuotojų darbo laikas:

Rūta Skiezgilienė, Globos koordinatorė, Globos centro veiklų koordinatorė, Tarnybos atestuotas asmuo, mob. tel. +37063065957  

Pirmadienis 8:00 – 12:00- 12:45- 17:00 val.

Antradienis 8:00 – 12:00- 12:45-17:00 val.

Trečiadienis 8:00 – 12:00- 12:45 – 17:00 val.

Ketvirtadienis 8:00 – 12:00- 12:45 – 17:00 val.

Penktadienis 8:00 – 12:00- 12:45 – 16:45 val.

Neringa Januškienė, Globos koordinatorė, Tarnybos atestuotas asmuo, tel. 8(440)51052, mob. tel. +37065983066

Pirmadienis 8:00 – 12:00- 12:45- 17:00 val.

Antradienis 8:00 -12:00- 12:45- 17:00 val.

Trečiadienis 8:00 -12:00- 12:45- 17:00 val.

Ketvirtadienis 8:00 -12:00- 12:45- 17:00 val.

Penktadienis 8:00 – 12:00- 12:45- 16:45 val.

Kristina Petrauskytė, Globos koordinatorė, Tarnybos atestuotas asmuo, tel. , 8(440)51052, mob. tel. +37065983066

Pirmadienis 8:00 – 12:00- 12:45- 17:00 val.

Antradienis 8:00 – 12:00- 12:45 -17:00 val.

Trečiadienis 8:00 – 12:00- 12:45 -17:00 val.

Ketvirtadienis 8:00 – 12:00- 12:45- 17:00 val.

Penktadienis 8:00 – 12:00- 12:45- 16:45 val.

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2023 25 liepos