Globos centro veikla


Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų), nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams budintiems globotojams bei ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

• Budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
• Paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
• Bendradarbiaujant su VTAS išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
• Individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
• Pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
• Pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
• Bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
• Tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
• Atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
• Budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
• Globos, įvaikinimo viešinimas;
• Metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

Paskelbta: 2020 4 vasario | Atnaujinta: 2021 22 rugsėjo