Struktūra ir kontaktai

Vadovas

Rūta Razmienė

Gimimo data: 1966 08 21

Išsilavinimas:

1986 m. baigė Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokyklą ir įgijo med. sesers (slaugytojos) specialybę

2006 m. baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Profesinė patirtis:

1986-2000 m. Klaipėdos raj. Priekulės poliklinikoje med. seserimi (slaugytoja)

2000-2006 m. Skuodo ligoninėje med. seserimi (slaugytoja)

Nuo 2006 m. gruodžio 18 d. biudžetinės įstaigos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė

____________________________________________________________________________________________________________________________________

16.  Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys:

16.1.  įstaigos valdymo struktūros schema; įstaigos vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir gyvenimo aprašymas (-ai);

16.2.  įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų), viceministrų, ministerijų kanclerių planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną);

16.3.  įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka);

16.4.  kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei;

16.5. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 14 punkte nurodyta informacija, kuri turi būti skelbiama viešai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4, 2019-01-09, paskelbta TAR 2019-01-11, i. k. 2019-00427

16.6.  įstaigos priimamojo darbo grafikas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar informacija apie jo sudarymo tvarką;

16.7.  informacija apie įstaigos administracijos padalinius (jeigu įstaiga jų turi), kurioje būtų nurodytos administracijos padaliniui priskirtos įstaigos veiklos sritys (funkcijos);

16.8.  informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas (jeigu įstaigai priskirtos), kurioje būtų atskirai nurodytos įstaigos, teikiančios viešąsias ir (arba) administracines paslaugas;

16.9.  informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, ir jų veiklą.

17.  Įstaigų vadovai, atsižvelgdami į nacionalinio saugumo, gynybos, užsienio politikos interesus, gali patvirtinti pareigybių, kurias einančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kontaktinė informacija, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei įstaigos interneto svetainėje neskelbiami arba skelbiami sutrumpinti ar apibendrinti, sąrašą. Taip pat nustatyti įstaigos interneto svetainėje neskelbiamą informaciją apie sudarytas komisijas ir darbo grupes.

18.  Įstaigos interneto svetainėje skelbiamas įstaigos darbuotojų elektroninio pašto adresas turi būti sudarytas šia tvarka nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritys. Jei įstaigos darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis. Tokiu atveju, kai keli darbuotojai turi vienodus vardus ir pavardes, elektroninio pašto adreso sudarymo tvarką nustato įstaiga.

Kontaktai

*Su darbuotojais galima susisiekti per įstaigos sekretorę (8 440) 52 262

Įstaigos elektroninis paštas: svdcentras@gmail.com

Adresas: Šatrijos g. 3-2, Skuodas LT- 98114, Lietuva

Administracija ir kitas personalas

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono numeris
Rūta Razmienė Direktorė 8 (440) 51 016
Elena Veitienė Specialistė  (personalo valdymui) 8 (440) 52 262
Aušra Malūkienė Specialistė (viešųjų pirkimų organizavimas) 863307951
Brigita Sakalauskienė Specialistė (darbui su kompensuojama technika, apskaitos tvarkymui) 8 (440) 51 036
Valdas Bagočius Ūkio reikalų tvarkytojas 8 (440) 51 013
Arūnas Stanius Vairuotojas  
Sonata Pabrėžienė Valytoja  
Pagalbos įtėviams ir globėjams skyrius (vykdantis Globos centro funkcijas)
Rūta Skiezgilienė Globos koordinatorė, globos centro veiklų koordinatorė +37063065957
Neringa Januškienė Globos koordinatorė 8(440)51052
Kristina Petrauskytė Globos koordinatorė 8(440)51052
     
Vaikų dienos veiklos skyrius (vykdantis Vaikų dienos centro funkcijas)
Dalia Zakarauskienė Socialinė darbuotoja 8 (440) 51 032
Pagalbos šeimoms ir asmenims skyrius
Ginta Kazlauskienė Atvejo vadybininkė 862019505
Reda Kontarienė Atvejo vadybininkė 865980246
Marta Raudienė Atvejo vadybininkė 868889272
Rūta Preibienė Atvejo vadybininkė 862046953
Inga Simonavičiūtė Socialinė darbuotoja (intensyvių krizių įveikimo) 8(440)51022
Leonora Sadauskienė Socialinė darbuotoja (intensyvių krizių įveikimo) 8(440)51022
Agnė Zbarauskienė Socialinė darbuotoja (palydėjimo paslaugos jaunuoliams) 865875626
Sonata Gintalienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 869475187
Asta Daukantaitė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 868891435
Alina Mygind Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 861010413
Irena Zubienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 861802702
Aušra Karbauskienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 862076918
Gitana Ketlerienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 868877906
Jurgita Jonauskienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 868826481
Ingrida Ramonienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 8(440)51032
Kristina Kovienė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 861515901
Rita Bertašiūtė Socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) 862509139
Rūta Rudminaitienė Psichologė  
Vytautas Gliožeris Priklausomybės konsultantas 863049591
Julita Šiemaitė Gerovės Konsultantė 862019505
Edita Titugaitė Individualios priežiūros darbuotojas  
Rasa Ramanauskienė Individualios priežiūros darbuotojas  
Audronė Mockienė Individualios priežiūros darbuotojas  
Socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose skyrius ir socialinės priežiūros (pagalba į namus) skyrius
Jolanta Kidykienė Vyriausioji socialinė darbuotoja  
Aurelija Staniuvienė Socialinė darbuotoja 8(440)51037
Agnė Jazbutytė Socialinė darbuotoja  
Stasė Mikštienė Socialinė darbuotoja (Transporto paslaugos organizavimas)   
Elena Bernotienė Socialinio darbuotojo padėjėja  
Marija Bakstienė Socialinio darbuotojo padėjėja  
Rita Einienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Daiva Gužienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Inesa Mikutienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Jolanta Skarienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Rūta Kryžiuvienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Audronė Puškorienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Laura Pilibaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja  
Nijolė Barkuvienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Juratė Bružienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Virginija Ramanavičienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Ilona Mažonienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Jadvyga Jakovliovienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Laima Norkutė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Stanislava Beniušienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Genovaitė Ibianskienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Kristina Liebuvienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Emilija Prišmontienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Danutė Steponacvičienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Kazytė Žitkuvienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Zina Ramonienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Lina Varanavičienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Aušra Donilienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Bronislava Ragauskienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Renata Norvaišienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Vyda Petrošienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Teresė Jankauskienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Kristina Lukšienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Nijolė Memkuvienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Jurgita Gadeikienė  Socialinio darbuotojo padėjėja  
Aida Anickytė Slaugytoja  
Regina Ageikina Slaugytojo padėjėja  
Daiva Norvaišienė  Slaugytojo padėjėja  
Vidmantas Norvaišas Vairuotojas  

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2023 26 balandžio