Nuostatai

22.1. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigos nuostatai, įstatai ar kiti įstaigos veiklą reguliuojantys dokumentai.

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T9-

 

SKUODO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras (toliau – Centras) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų.

2. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

3. Centro savininkas – Skuodo rajono savivaldybė, kurios kaip savininkės teises ir pareigas įgyvendina Skuodo rajono savivaldybės taryba, kurios kompetencija yra tokia pati kaip nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme.

4. Pagal savo prievoles Centras atsako tik savo lėšomis. Jeigu Centro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Skuodo rajono savivaldybės lėšomis neviršijant Centro naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.

5. Centras – juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose, antspaudą.

6. Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dokumentais ir kitais teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.

7. Centro veikla neterminuota.

8. Centro ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

9. Centras turi turėti teisės aktų reikalavimus atitinkančią interneto svetainę.

10. Centras gali steigti filialus, gavęs savininko sutikimą.

11. Centrui draudžiama:

11.1. būti kitų juridinių asmenų dalyviu;

11.2. steigti atstovybes;

11.3. užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

12. Centras yra labdaros ir paramos gavėjas.

 

II. CENTRO PRISKIRTOS FUNKCIJOS, VEIKLOS TIKSLAI IR RŪŠYS

13. Centro veiklos tikslai:

13.1. Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, siekiant stiprinti socialinius gebėjimus, sudaryti galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą.

13.2. Teikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, ugdyti vaikų asmeninius ir socialinius gebėjimus, padėti vaikams integruotis į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį, neatskiriant vaiko nuo jo gyvenamosios aplinkos.

13.3. Teikti kompleksinę psichosocialinę pagalbą asmenims atsidūrusiems krizinėse situacijose.

13.4. Teikti transporto paslaugas.

3.5. Integruoti proto negalios asmenis į visuomenę, teikiant dienos socialinės globos paslaugas, užtikrinant saugią, sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą;

13.6. Sudaryti seniems neįgaliems asmenims būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant kuo ilgiau jiems gyventi savo namuose, šeimoje, savarankiškai tvarkyti savo buitį ir organizuojant pagalbą asmens namuose.

14. Centro funkcijos:

14.1. informacijos ir konsultacijų teikimas socialinių paslaugų klausimais;

14.2. tarpininkavimas ir asmenų atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose;

14.3. bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

14.4. socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas;

14.5. dienos socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų mokyklinio amžiaus vaikams, teikimas;

14.6. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms, esančioms Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje, teikimas;

14.7. intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose, neapsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, teikimas;

14.8. asmenų (asmens su nepilnamečiais vaikais) laikinas apnakvindinimas šeimos krizių atvejais;

14.9. Centro paslaugų gavėjų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus labdarą, paramą;

14.10. socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio vertinimas, pokyčių socialinės rizikos šeimoje vertinimas; siūlymų Socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo, siūlymų dėl socialinių išmokų teikimo būdų, Vaiko teisių apsaugos skyriui – dėl poveikio priemonių taikymo šeimai ir šeimos įrašymo bei išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos, teikimas;

14.11. dienos socialinės globos paslaugų teikimas proto negalios vaikams ir asmenims nuo 7 metų – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, ugdymo organizavimo (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.), maitinimo organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių, higienos įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, transporto organizavimo, pirmos medicininės pagalbos suteikimo, paskirto gydymo tęstinumo užtikrinimo, kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;

14.12. trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas proto negalios vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia nuo 7 metų – informavimo konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, apgyvendinimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo, darbinių įgūdžių ugdymo, asmeninės higienos įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, ugdymo organizavimo (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.), maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, pirmos medicininės pagalbos suteikimo, paskirto gydymo tęstinumo užtikrinimo, kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;

14.13. dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia jų namuose iki 6 val. per dieną, darbo dienomis – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, bendravimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo, medicininės pagalbos organizavimo (iškviesti greitąją pagalbą, gydytoją), aprūpinimo medikamentais, gydymo tęstinumo užtikrinimo, kasdieninių buities darbų atlikimo: maisto produktų ir kitų prekių nupirkimo iš kliento lėšų, maisto gaminimo, maitinimo, kambarių tvarkymo ir kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;

14.14. socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimas: senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms jų namuose iki 2 val. per dieną, darbo dienomis. Teikti pagrindines ir papildomas paslaugas:

14.15. informacijos apie Centre teikiamas socialines paslaugas rinkimas, analizavimas ir apibendrinimas;

14.16. finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas įstatymų nustatyta tvarka;

14.17. kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais nustatytas steigėjo paskirtų funkcijų vykdymas.

15. Socialinės paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, deklaravusioms gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenančioms Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, įrašytoms į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, asmenims atsidūrusiems krizinėse situacijose, proto negalios vaikams ir asmenims nuo 7 metų, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia.

16. Socialinės paslaugos teikiamos Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams. Kitos savivaldybės neįgaliems asmenims paslaugos gali būti teikiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės numatytais atvejais, sudarius sutartį su savivaldybe, kurioje registruotas neįgalus asmuo.

17. Centro veiklos rūšys:

17.1. socialinių paslaugų teikimas

17.2. apgyvendinimo veiklą;

17.3. kitą apgyvendinimo veiklą;

17.4. vaikų poilsio stovyklų veiklą;

17.5. nesusijusią su apgyvendinimu socialinio darbo veiklą;

17.6. kitą, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veiklą;

17.7. vaikų dienos priežiūros veiklą;

17.8. kitą, niekur kitur nepriskirtą, nesusijusią su apgyvendinimu socialinio darbo veiklą;

17.9. labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veiklą;

17.10. socialinio darbo veiklą;

17.11. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veiklą;

17.12. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;

17.13. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas.

18. Centras gali vykdyti ir kitą bet kokią teisės aktais neuždraustą veiklą, numatytą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

19. Jei veiklai teisės aktų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), tai tokią veiklą Centras gali vykdyti tik gavęs atitinkamus licencijas (leidimus).

 

III. CENTRO VADOVO KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

20. Centro direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas.

21. Centro direktorius į darbą priimamas konkurso būdu.

22. Centro direktorius pareigas pradeda eiti nuo jo priėmimo į pareigas dienos.

23. Centro direktoriaus atlyginimą nustato Skuodo rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius.

24. Centro direktoriaus pareigos:

24.1. organizuoti Centro darbą taip, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

24.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;

24.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti Centro darbuotojus, priimti sprendimus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

24.4. tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

24.5. nustatyti įstaigos darbuotojų atlyginimus, priedų bei priemokų dydžius, vadovaujantis teisės aktais ir neviršijant Centrui skirtų asignavimų darbo užmokesčiui;

24.6. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

24.7. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

24.8. vadovauti Centro strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui;

24.9. organizuoti Centro veiklą reglamentuojančių nuostatų tvarkų, taisyklių rengimą;

24.10. užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimo procesą;

24.11. rengti ir tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus, Centro vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkos dokumentus;

24.12. leisti įsakymus savo kompetencijai priskirtais klausimais

24.13. sudaryti sandorius, pasirašyti sutartis;

24.14. sudaryti sąlygas Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;

24.15. užtikrinti Centro paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, efektyvų Centro materialinių, finansinių išteklių panaudojimą;

24.16. užtikrinti palankias darbo sąlygas darbuotojams, užimtumo sąlygas įstaigos lankytojams, organizuoti Centro materialinės bazės priežiūrą ir gerinimą;

24.17. analizuoti, vertinti Centro veiklą, rezultatus ir numatyti perspektyvas;

24.18. organizuoti įstaigos vadovo metinės veiklos ataskaitos rengimą ir pateikimą Savivaldybei;

24.19. užtikrinti Centro veiklos ir teikiamų paslaugų kontrolę;

24.20. atstovauti Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei organizacijose;

25. Centro direktorius gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų pareigų.

26. Centro direktorių leidžia atostogų, komandiruoja į tarnybines komandiruotes bei skiria pavaduojantį asmenį Centro direktoriaus mokamų ar nemokamų atostogų, komandiruočių, ar nedarbingumo laikotarpiu Savivaldybės taryba arba Savivaldybės administracijos direktorius.

 

IV . FINANSINĖ VEIKLA IR LĖŠOS

27. Centro lėšų šaltiniai gali būti:

27.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

27 2. valstybės biudžeto lėšos;

27.3. už socialines paslaugas gautos lėšos;

27.4. labdaros, paramos lėšos;

27.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

28. Centras naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Centro direktorius ir buhalteris atsako už Centro finansinės apskaitos vykdymą, lėšų panaudojimą pagal sąmatą, finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

30. Centro savininko jam perduotas ir savarankiškai įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Centro savininkui, o Centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. ŠALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIEŠI PRANEŠIMAI

31. Centro vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti bei Centro interneto svetainėje.

32. Centro vieši pranešimai skelbiami teisės aktų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

 

VI. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

37. Pakeistus Centro nuostatus tvirtina Centro Savivaldybės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Pakeistus Centro nuostatus pasirašo Savivaldybės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vardu veikiantis asmuo arba Savivaldybės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo.

38. Pakeitus nuostatus, kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais Juridinių asmenų registrui turi būti pateikti pakeisti biudžetinės įstaigos nuostatai ir nurodyti jų pakeitimai.

39. Pakeisti Centro nuostatai kartu su kitais dokumentais pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

40. Pakeisti Centro nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Centras gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas, likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Jeigu Centro nuostatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.

Dalintis

Paskelbta: 2020 1 vasario | Atnaujinta: 2020 6 vasario