Integralios socialinės globos ir slaugos paslaugų plėtra Skuodo rajone

Paskelbta 4 vasario, 2020 m., skiltyje Naujienos ir pranešimai

„Prieš rengiant paraišką buvo įvertintas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų poreikis Skuodo rajone. Savivaldybės duomenimis, socialinė priežiūra (pagalba į namus) 2016 m. buvo suteikta 110 asmenų, dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – 19 asmenų, dar apie 5 asmenų poreikis paslaugoms namuose nėra patenkintas. Skuodo rajono visuomenė sensta, jaunimas išvyksta studijuoti ir dažnai lieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose, dalis darbingo amžiaus žmonių yra išvykę dirbti į užsienį, lieka seni tėvai, seneliai, todėl poreikis socialinėms paslaugoms didėja.

Atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes ir kasmet didėjantį paslaugų poreikį, tikslinga ieškoti pigesnių nestacionarių socialinių paslaugų neįgaliems darbingo amžiaus, senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga ne tik pagalba atliekant namų ruošos darbus, bet ir slaugos paslaugas. Siekiant išspręsti šią problemą ir teikti integralią pagalbą. Veikla yra licencijuojama, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras turi įgijęs Socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose licenciją ir Asmens sveikatos priežiūros licenciją. Integralios pagalbos paslauga nuo š. m. vasario 1 d. teikiama 20 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos ir priežiūros poreikis. Integrali pagalba 1 asmeniui yra teikiama nuo 4,5 val. iki 7,5 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Ją teikia 2 mobiliosios komandos. Vieną mobiliąją komandą sudaro: slaugytojas, 2 slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas, socialinio darbuotojo padėjėjai. Iš projekto lėšų  įsigyti 2 automobiliai „Dacia Duster“, bei priemonės: perkėlimo lentutės, perkėlimo diržai, vartymo paklodės, čiužiniai – vonios, elektrinis rankų, kojų treniruoklis, ir kt. priemonės slaugos paslaugoms teikti. Įgyvendinant projektą, yra teikiamos individualios konsultacijos šeimos nariams temomis kaip taisyklingai prižiūrėti sergantį šeimos narį ir kt. aktualiomis artimiesiems temomis, kurios yra derinamos. Planuojama bendruomenės nariams organizuoti  renginį tema „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Skuodo rajone“. Renginio tikslas – supažindinti bendruomenės narius su integralios pagalbos teikimo namuose galimybėmis ir skatinti aktyvumą teikiant savanorišką pagalbą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Mobiliosios komandos darbuotojai kels kvalifikaciją ir dalyvaus mokymuose. Projektas pradėtas vykdyti 2016-10-05, veiklos pradėtos teikti 2017-02-01. Projekto trukmė – iki 33 mėn.

Laukiamas projekto rezultatas – suteiktos integralios (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos (20 gavėjų), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais, pakelta darbuotojų kvalifikacija, paskatintas bendruomenės įsitraukimas į neformaliosios pagalbos teikimą. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr, 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

1. Dienos socialinės globos asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu. Paslaugų trukmė gali būti skirtinga, individualiai atsižvelgiant į socialinės globos namuose poreikį, asmens gyvenimo ir buities sąlygas. Dienos socialinė globa teikiama  nuo 3 iki 6 valandų per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Teikiant šias paslaugas siekiama sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti. Asmens mokėjimo už dienos socialinę globą dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T9-194 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą socialinės globos paslaugą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos trukmei.

2. Slauga namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis. Slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu. Slaugos paslaugos gali būti teikiamos iki 2 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę Teikiant šias paslaugas siekiama pagerinti asmens  gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, skatinant jo savi rūpą. Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas yra derinamas su slaugos asmens namuose paslaugomis.

Iš projekto lėšų  įsigyti 2 automobiliai „Dacia Duster”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *